Fèisean Dràma

Bùth-obrach dràma le sgoilearan Bun-sgoil Shlèite a ghabh pàirt ann am Fèis Dhràma a’ Chinn a’ Deas 2018


Tha Fèisean nan Gàidheal gu cubhallach a’ toirt taic do bhun-sgoiltean Gàidhlig gus sgilean dràma a’ leasachadh agus dealbhan-cluiche Gàidhlig a leasachadh ’s a thaisbeanadh. Tha ar n-Oifigear Dràma Aonghas MacLeòid, a tha stèidhte ann an Inbhir Nis, a’ co-òrdanachadh agus a’ lìbhreagadh na seirbheis seo.

Bidh am pròiseact seo a’ toirt cothrom do dh’òigridh bho sgoiltean anns an aon sgìre sgilean ùra ionnsachadh ’s iad aig a’ cheart àm a’ cur ri chèile dealbhan-cluiche ùra. Bidh na dealbhan-cluiche a’ tarraing air farsaingeachd de chuspairean is mar is tric bi iad stèidhte air beachdan a th’ aig na sgoilearan fhèin.
Aig deireadh a’ phròiseict tha e na chleachdadh do na buidhnean-sgoile thighinn còmhla gus na dealbhan-cluiche aca a thaisbeanadh dha chèile ach tha cothrom ann taisbeanaidhean fa leth a chumail aig gach sgoil cuideachd.  Thèid obraiche dràma fhastadh le Fèisean nan Gàidheal gus taic a thoirt do na sgoiltean a tha gabhail pàirt san Fhèis.

IMG_6702

Eisimpleir: Fèis Dhràma Earra-Ghàidheal is Loch Abar

Chaidh Fèis Dhràma Earra Ghàidheal is Loch Abar a stèidheachadh ann an 2006 gus cothrom a thoirt do sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig dealbhan-cluiche a dheasachadh is a thaisbeanadh le stiùir is taic bho dhaoine a tha ag obair gu proifeiseant ann an dràma.

Chan eil cruth a’ phròiseict air atharrachadh gu mòr bhon uair sin; bidh luchd-obrach dràma a’ tadhal air gach sgoil suas gu ochd tursan rè teirm an earraich gus taic a thoirt do thidsearan ann a bhith ag ullachadh na cloinne airson nan taisbeanaidhean, a tha air àite a ghabhail ann an Àrd-sgoil an Òbain, Bun-sgoil Àth Tharracaill agus Tallaichean a’ Chorrain le luchd-amharc math air thighinn ann gach turas.

Ged a bha a’ mhòr-chuid den obair ga dèanamh gus faighinn deiseil airson nan taisbeanaidhean poblach, chleachd na h-eòlachaichean dràma an ùine a bh’ aca leis a’ chloinn gus taghadh farsaing de sgilean dràma bunaiteach a thoirt dhaibh, eadar sgilean cleasachd san fharsaingneachd gu dealbhachadh àirneis stèidse. Nuair a thòisich am pròiseact, bhiodh tidsearan gu tric a’ taghadh nan dealbhan-cluiche aca bho leabhraichean no bho stòrais eile; bidh cuid mhath de na sgoiltean a tha an sàs sa phròiseact a-nise a’ sgrìobhadh nan dealbhan-cluiche aca fhèin, ’s iad ag obair orra tro theirm na Nollaig. O chionn ghoirid tha Fèisean nan Gàidheal air roghainn a thoirt do sgoiltean feum a dhèanamh de shiostam sgrìobhaidh a chaidh a dhealbhachadh le luchd-obrach na buidhne a leigeas le cloinn a bhith an sàs anns a’ phròiseas chruthachail le taic bho stiùir a tha furasta tuigsinn.

Tha buannachdan air leth ann don chloinn a bhios a’ gabhail pàirt sa phròiseact.  Tha tòrr dhiubh air a bhith an sàs ann fad trì no ceithir de bhliadhnaichean agus tha e air leth follaiseach nach bi iad a’ dìochuimhneachadh nan sgilean a dh’ionnsaich iad. ’S ann airson dràma a dh’ionnsaich iad na sgilean a tha seo, ach thathas air aithneachadh gu bheil iad cuideachd feumail ann am beatha dhaoine òga san fharsaingneachd.

Tha Fèisean nan Gàidheal air pròiseactan den aon seòrsa a ruith ann an diofar sgìrean, Uibhist, Leòdhas, na Hearadh, Siorrachd Inbhir Nis, Siorrachd Rois agus Cataibh nam measg.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer