Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Latharna

An Gearran 1, 2016 @ 8:00 m - 5:00 f

oban from monday 7th april 2014

Fèis Latharna

7 – 11 Giblean 2014

‘B e am ficheadamh ceann bliadhna aig Fèis Latharna am bliadhna agus chaidh a chumail aig Bun-sgoil Achadh na Creige, an t-Oban eadar 6-11mh den Ghiblean. Bha am fèis fosgailte do dh’oigridh eadar 8-18 bliadhna agus bha taghadh gu math farsaing aca, am measg bha an Fhidheall, clàrsach, drumaireachd, giotàr, ealain, dràma, feadag, seinn, am bogsa, dannsa ceum, feadan/piob agus camanachd. Bha na com-phàirtichean a’ ghabhail pàirt ann an iomadh cur-seachadan thairis air an t-seachdain agus airson an seachdain a’ chomharrachadh, bha Concert na Fèise ann air an latha mu dheireadh. Thug seo cothrom dha na chom-phàirtichean taisbeanadh a dheanamh air na bha iad air ionnsachadh tron t-seachdain.

Clasaichean: An Giblean a h-uile madainn Disathairne, Eaglais Ghleann Chruitein

Cuspairean: Fìdheall – Bogsa – Giotàr – Clàrsach – Pìob/Feadan

Pris: £4 an clas

Airson barrachd fiosrachaidh: Eoghan Mac a’ Phearsain
Fòn: 01631 565 119
Post-d: ewen,macpherson@homecall.co.uk
Eadar-lìon: 
www.feislatharna.org

It was the 20th anniversary of Fèis Latharna this year and it was held between the 7th-11th of April in Oban Primary Campus. The Fèis welcomed youths aged between 8-18 and they were a wide variety of activities to participate. Amongst these were Gaelic song, Accordion, Drumming, Fiddle, Dancing, Shinty/Games, Drama, Art, Guitar, Pipes/chanter, Groupwork, Whistle and Sound Production. To mark the end of the week there was the Fèis Concert which was held on the last day so that participants could demonstrate what they had learnt throughout the week.
Tha Cèilidh air Chuairt cuideachd ann. Cùm sùil air na pàipearean airson seo

Feis date: 7 – 11 April 2014

Subjects: Gaelic song – Accordion – Drumming – Fiddle – Dancing – Shinty/Games – Drama – Art – Guitar – Pipes/chanter – Groupwork – Whistle – Sound Production

Fee: £60 per child

Classes: From 1st April 2013 – Sat mornings at Glencruitten Church Centre

Fiddle – Accordion – Guitar – Clarsach – Chanter

Fee: £4 per session

Contact: Ewen MacPherson. Tel: 01631565119

email:ewenmacpherson@homecall.co.uk

web: www.feislatharna.org

Details

Date:
An Gearran 1, 2016
Time:
8:00 m - 5:00 f
Event Categories:
,

Venue

Oban
Oban, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer