àiteanan fhathast rim faighinn aig an sgoil shamhraidh dhràma

Tuesday 16th June 2015

Tha àiteanan cuibhrichte fhathast rim faighinn aig Sgoil Shamhraidh Dhràma na bliadhna sa.  Dèan cinnteach nach caill thu an cothrom ‘s cuir a-steach airson àite sa bhad.

Briogaibh air a’ cheangal a leanas gus foirm-iarrtais air-loidhne na Sgoile a lìonadh: SSD15

Fosgailte do dheugairean le Gàidhlig eadar 14 agus 18 bliadhna a dh’aois, tha an Sgoil Shamhraidh Dhràma aig Fèisean nan Gàidheal a’ toirt cothrom air leth do dheugairean le Gàidhlig a tha ag iarraidh sgilean a leasachadh gus cleasachd a dhèanamh air an àrd-ùrlair agus air beulaibh a’ chamara.  Chan eil eòlas air dràma no cleasachd riatanach gus pàirt a ghabhail san Sgoil Shamhraidh.

‘S e tachartas-còmhnaidh a th’ann a thèid a chumail ann am Port Rìgh aig toiseach làithean-saora an t-samhraidh eadar Diluain 6 Iuchar agus Dihaoine 17 Iuchar 2015. Anns an ùine sin gheibh compàirtichean oideachadh ann an roghainn farsaing de sgilean dràma le torr spòrs ‘s fealla-dhà na chois.

Tha Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte gu bheil Daibhidh Walker a’ dol a thilleadh mar stiùiriche ealain na Sgoile. Tha Daibhidh ri fhaicinn gu tric a’ cleasachd air an àrd-ùrlair ann an dealbhan-cluiche leithid ‘Sequamur’ a bh’aig Pròiseact nan Ealan am bliadhna agus ann am ‘Bannan’ air BBC Alba. Còmhla ris san sgioba luchd-teagaisg bidh Ruairidh MacNeacail a tha na obraiche dràma Gàidhlig aig Eden Court Cruthachail ann an Inbhir Nis.

Thèid na sgilean aig na compàirtichean a thaisbeanadh air an oidhche mu dheireadh le dealbh-chluich a bhios fosgailte don mhòr-shluaigh a thèid a chumail aig Àros air Diardaoin 16 Iuchar.

A bharrachd air an dealbh-chluich, gheibh compàirtichean cothrom fiolm ghoirid a dhèanamh airson FilmG, farpais nam fiolmaichean goirid aig MG ALBA. Anns a cho-fharpais a bh’aig FilmG an uiridh, shoiribhich leis an Sgoil Shamhraidh Dhràma leis an fhiolm a bh’aca ‘Gaol an t-Samhraidh’ a chaidh ainmeachadh anns na geàrr-liostaichean airson fiolm a b’ fheàrr agus riochdachadh a b’ fheàrr ann an roinn na h-òigridh agus fhuair Willow Iannetta a bha na compàirtiche san Sgoil moladh airson cleasachd anns an fhiolm.

Tha Fèisean nan Gàidheal gu math toilichte an tachartas còmhnaidh seo a thabhann aig £150, prìs gu math reusanta a tha toirt a-steach àite-còmhnaidh agus biadh a bharrachd air an oideachadh ‘s cur-seachadan eile a tha an cois clàr-ama na sgoile. Tha Fèisean nan Gàidheal gu mòr airson gum faigheadh òigridh cothrom pàirt a ghabhail agus ma tha cosgais na thrioblaid, chuireamaid fàilte air pàrant no neach-àire còmhradh a dhèanamh le Aonghas MacLèoid a tha na Oifigear Dràma aig Fèisean nan Gàidheal airson cùisean obrachadh a-mach.

Gheibhear foirm-tagraidh air-loidhne airson SSD15 agus tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal aig www.feisean.org/ssd
 no bho Aonghas MacLeòid air angus@feisean.org no 01463 225 559.

Tha an Sgoil Shamhraidh maoinichte le Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Alba Chruthachail.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer