Fèis a’ Ghearrain – Seachdain 1

Ged nach bi Fèisean a’ tachairt san dòigh àbhaisteach aig an àm seo, tha sinn uabhasach toilichte gum bi clasaichean air-loidhne ri fhaotainn bhuapa.  

Bidh na clasaichean an-asgaidh ged a chuireamaid fàilte air tabhartas sam bith gus ar cuideachadh le cosgaisean an cur air dòigh.  Ma tha e comasach dhuibh tabhartas a thoirt dhuinn, ghabhadh sin a dhèanamh tron duilleag JustGiving againn. 

Bidh Fèis Mhuile, Fèis Ile agus Dhiùra agus Fèis Dhùn Èideann a’ tabhann taghadh de chlasaichean air-loidhne eadar 8-12 an Gearran mun àm is àbhaist do na Fèisean a bhith a’ tachairt.  Gheibhear barrachd fiosrachaidh agus cothrom àite a ghlèidheadh le bhith leantainn nan ceanglaichean gu h-ìosal. 

Aon uair ’s gu bheil sibh air taghadh a dhèanamh bidh àite air a ghleidheil dhuibh airson Diluain gu Dihaoine.

‘S ann airson clann eadar 8 suas gu 18 bliadhna a dh’aois a tha na clasaichean seo ach bidh clasaichean seinn ann airson clann eadar 5 agus 7 bliadhna a dh’aois.

Clasaichean Maidne

10m – 1030m gach latha

FidheallLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Beurla)

BogsaEadar-mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Gàidhlig)

SeinnAoisean 5 – 7 (Tro mheadhan na Gàidhlig)

FìdeagEadar-mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Gàidhlig)

ClàrsachLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Gàidhlig)

11m – 1130m gach latha

Fidheall – Eadar mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Beurla)

Bogsa – Luchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Gàidhlig)

SeinnAoisean 8+ (Tro mheadhan na Gàidhlig)

FìdeagLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Gàidhlig)

ClàrsachEadar mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Gàidhlig)


Clasaichean Feasgair

2f – 230f gach latha

FidheallLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Gàidhlig)

BogsaEadar mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Beurla)

SeinnAoisean 5 – 7 (Tro mheadhan na Beurla)

FìdeagEadar mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Beurla)

ClàrsachLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Beurla)

3f – 330 gach latha

FidheallEadar mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Gàidhlig)

BogsaLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Beurla)

SeinnAoisean 8+ (Tro mheadhan na Beurla)

FìdeagLuchd-tòiseachaidh/Beagan eòlais (Tro mheadhan na Beurla)

ClàrsachEadar mheadhanach/Adhartach (Tro mheadhan na Beurla)

4f – 445f gach latha

Puirt airson sgoilearan na h-àrd-sgoile – Adhartach (Tro mheadhan na Beurla)

Tadhal air eventbrite airson clàradh agus barrachd fiosrachaidh.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer